• menu

Artikel 1 Definities
Event Travel: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Event Travel B.V., die optreedt als vervoerder van Klanten naar Evenementen en als verkoper van Kaarten voor de betreffende Evenementen. In sommige (uitdrukkelijk aangegeven) gevallen treedt Event Travel slechts op als bemiddelaar bij de verkoop van Kaarten voor Evenementen en/of het vervoer daarnaartoe.
Klant: de klant van Event Travel (dan wel de Evenementhouder) die een Vervoersovereenkomst sluit met betrekking tot het vervoer naar een Evenement en/of een Kaart voor een Evenement koopt. Vervoersovereenkomst: de overeenkomst die de Klant sluit met Event Travel (dan wel de Evenementhouder) tot vervoer van de Klant met handbagage per bus naar een Evenement.
Kaart: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, en/of het vervoer naar het Evenement en terug, waaronder mede begrepen elektronische tickets.
Evenement: het georganiseerde evenement van bijvoorbeeld muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, ten behoeve waarvan Event Travel Kaarten verkoopt (al dan niet namens de Evenementhouder).
Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement organiseert en uit dien hoofde al dan niet met bemiddeling van Event Travel Kaarten verkoopt.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Event Travel, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Event Travel uitdrukkelijk van de hand.
3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Event Travel is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Event Travel raadpleegbaar.
4. Op de Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de (algemene) voorwaarden van de Evenementhouder. In geval van strijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden van Event Travel. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal Event Travel op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van Event Travel, daaronder begrepen advertenties en prijsinformatie zoals vermeld op de website van Event Travel, zijn vrijblijvend.
2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Kaarten en/of vervoersdiensten.
3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruiken van een juist (e-mail)adres bij het reserveren van Kaarten.
4. Indien aan de zijde van Event Travel wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Event Travel contact met de Klant opnemen met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd. Als Event Travel de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, ofwel Event Travel na contact met de Klant nog altijd twijfelt aan de juistheid van de gegevens, kan Event Travel ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Kaarten alsnog te verkopen aan een derde. Event Travel zal de Klant informeren via de door de Klant opgegeven contactgegevens.
5. De Klant die namens of ten behoeve van een ander Kaarten koopt en/of een Vervoersovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.
6. Event Travel behoudt het recht om reizen bij onvoldoende animo te annuleren, in dit geval zal Event Travel een ander alternatief aanbieden. Wanneer er geen alternatief is krijgt de Klant reeds betaalde bedragen retour.

Artikel 4 Prijzen
1. Tenzij anders is overeengekomen zijn vermelde prijzen in euro’s en inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
2. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
3. Event Travel is – in afwijking van het voorgaande artikellid - bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de Vervoersovereenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de Klant. Indien en voor zover de Klant met die verhoogde prijs niet kan instemmen, heeft de Klant de bevoegdheid de Vervoersovereenkomst te ontbinden.
4. De Klant is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien:
· op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs;
· op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer (bijvoorbeeld in de route of het tijdschema) zoals deze in de overeenkomst was voorzien.
5. Indien de Klant het verschuldigde niet tijdig betaalt, is Event Travel bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is zij vrij eventuele Kaarten aan een derde te verkopen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Event Travel treedt slechts op als bemiddelaar, dan wel doorverkoper bij de aankoop van Kaarten voor een Evenement en heeft geen bemoeienis met de uitvoering van het betreffende Evenement. Event Travel is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van de Evenementhouder of andere derden bij de uitvoering van het Evenement.
2. Eventuele aansprakelijkheid van Event Travel in verband met de uitvoering van de Vervoersovereenkomst door Event Travel, wordt beheerst door de bepalingen uit afdeling 3 van titel 13 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de Klant alleen een Vervoersovereenkomst heeft gesloten met Event Travel of ook een of meerdere Kaarten voor een Evenement heeft gekocht van of via Event Travel.
3. Aansprakelijkheid van Event Travel in het kader van de Vervoersovereenkomst voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Event Travel in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien en voor zover de verzekeraar van Event Travel in enig geval geen uitkering doet is iedere aansprakelijkheid van Event Travel beperkt tot de ritprijs. Event Travel is niet gehouden geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde voor de Klant te bewaren en is dan ook niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging hiervan.
4. Event Travel probeert vertragingen te voorkomen. Indien er onverhoopt vertragingen plaatsvinden als gevolg van niet aan Event Travel te wijten omstandigheden, is Event Travel hiervoor niet aansprakelijk.
5. Elk vorderingsrecht van de Klant vervalt een jaar na de eerste dag van het Evenement.
6. De beperkingen van aansprakelijkheid van Event Travel zoals opgenomen in dit artikel, gelden niet indien de eventuele schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevende ondergeschikten van Event Travel.

Artikel 6 Diverse verplichtingen van de Klant
1. De Klant is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen van Event Travel. Het is de Klant verboden drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen. De Klant is verplicht zich tijdens het vervoer te onthouden van:
· beschadiging en/of verontreiniging van het vervoermiddel;
· het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Event Travel;
· het gebruik van verdovende middelen;
· het gebruik van rookartikelen op plaatsen waar dit niet is toegestaan;
· het op hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
· het veroorzaken van hinder en overlast voor andere Klanten.
2. Event Travel is bevoegd verder vervoer aan de Klant te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten het vervoermiddel onmiddellijk te verlaten, indien de Klant in strijd handelt met de hiervoor vermelde verplichtingen.
3. De Klant is voorts gehouden alle voor het vervoer noodzakelijke reisdocumenten, zoals aangegeven door Event Travel bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops. Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke documenten resp. het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de Klant tot vertraging van betekenis kan leiden is Event Travel bevoegd het vervoer ten aanzien van deze Klant niet verder uit te voeren, zonder dat de Klant ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de door hem of haar betaalde prijs.
4. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald is de Klant gehouden aan Event Travel de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met één van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 7 Annulering en herroeping
1. Op grond van de wet heeft de Klant ten aanzien van een boeking (de Vervoersovereenkomst en/of de aankoop van Kaarten) niet het wettelijke herroepingsrecht. De Klant kan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde wel de Vervoersovereenkomst annuleren.
2. Indien de Klant de Vervoersovereenkomst wenst te annuleren worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
• 30 % van de ritprijs met een minimum van € 10, - per persoon bij annulering tot de 30e dag voorafgaand aan de dag waarop wordt aangevangen met de uitvoering van de Vervoersovereenkomst;
• 50% van de ritprijs, met een minimum van € 12,50 per persoon bij annulering op de 30e dag tot de 10e dag voorafgaand aan de dag waarop wordt aangevangen met de uitvoering van de Vervoersovereenkomst;
• 75% van de ritprijs, met een minimum van € 15,- per persoon bij annulering op de 10e dag tot de 4e dag voorafgaand aan de dag waarop wordt aangevangen met de uitvoering van de Vervoersovereenkomst;
• 100% van de ritprijs bij annulering op de 4e dag voorafgaand aan de dag waarop wordt aangevangen met de uitvoering van de Vervoersovereenkomst of later.
3. Annulering van de Vervoersovereenkomst dient te allen tijde per e-mail gedaan te worden onder vermelding van het boekingsnummer, rekeningnummer en contactgegevens. Een annulering wordt pas in behandeling genomen zodra deze conform voornoemde voorschriften bij Event Travel is ingediend. Eventuele restitutie van (een deel van) de ritprijs wordt binnen vier weken na annulering overgeboekt.
4. Indien Event Travel de boeking annuleert i.v.m. het niet doorgaan van een bepaalde vertrekplaats voor een Evenement krijgt de Klant uiterlijk binnen 2 weken de volledige ritprijs retour.

Artikel 8 Afgelaste of verschoven Evenementen
1. Event Travel is niet verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van het Evenement. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Event Travel zal proberen Klant van een eventuele afgelasting op de hoogte te brengen nadat Event Travel de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Event Travel niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Event Travel is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
2. Kaarten van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact opnemen met de Evenementhouder. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
3. Event Travel is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Kaarten voor dit Evenement inleveren op een door de Evenementhouder aangegeven wijze. De Evenementhouder is – als verkopende partij - verantwoordelijk voor terugbetaling van de prijs van de Kaarten. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd door Event Travel.

Artikel 9 Kaarten

1. De door Event Travel gedistribueerde Kaarten blijven eigendom van de Evenementhouder en/of Event Travel en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Event Travel niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Event Travel en/of de Evenementhouder gerechtigd de betreffende Kaart(en) ongeldig te maken en is de Klant gehouden de daardoor ontstane schade bij de Evenementhouder en/of Vervoerder te vergoeden. Houders van ongeldige Kaarten zal de toegang tot het Vervoer en/of Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
2. Na ontvangst dient Klant de Kaarten te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Kaarten niet meer geruild of vergoed worden, tenzij Event Travel een fout heeft gemaakt en de Klant Event Travel omgaand na ontvangst heeft geïnformeerd. Indien een Kaart van de Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan de Klant contact opnemen met de klantenservice.
3. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Event Travel kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Event Travel opnemen via de op de website aangegeven wijze.
4. De op de Kaarten van Event Travel rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Event Travel dan wel haar licentiegever. De Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Event Travel dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
5. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Kaart(en) te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Kaart(en).
6. Het is Klant verboden de Kaart(en) te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
7. Een overeenkomst met de Klant strekt nooit tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Klant.

Artikel 10 Combiticket: entree en vervoer
Indien en voor zover de Klant een zogenaamd ‘combiticket’ afneemt, gaat de Klant enerzijds een Vervoersovereenkomst aan met Event Travel en koopt hij/zij anderzijds een Kaart voor het Evenement.

Artikel 11 Bemiddeling
1. Event Travel is zelf geen partij bij de uitvoering van het Evenement. In sommige gevallen verkoopt zij de Kaarten op eigen naam en in andere gevallen bemiddelt zij daarbij in opdracht van de Evenementhouder. Aldus vertegenwoordigt zij de Evenementhouder bij het aangaan van de koopovereenkomst met betrekking tot de Kaarten. Ook in zo’n geval kan Event Travel Combitickets aanbieden. De Klant stemt in een dergelijk geval door afname van een Combiticket ermee in dat Event Travel enerzijds in opdracht van de Klant het vervoer verzorgt en dat Event Travel anderzijds in opdracht van de Evenementhouder bemiddelt bij het tot stand komen van een koopovereenkomst met betrekking tot de Kaart.
2. Op het bezoeken van het Evenement zijn de algemene voorwaarden van de Evenementenhouder van toepassing.
3. Kennisgevingen in verband met het Evenement dienen door de Klant aan de Evenementhouder te worden gedaan en eventuele aanspraken in verband met de uitvoering van het Evenement kunnen bij uitsluiting jegens de Evenementhouder worden ingeroepen.

Artikel 12 Datum levering Kaarten
Event Travel verstuurt uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het Evenement de Kaarten (m.u.v. last-minute boekingen).

Artikel 13 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle gebruikelijke en redelijkerwijze te verwachten voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Hieronder worden in ieder geval ook, maar niet uitsluitend verstaan files, ingrijpen van overheidswege, stakingen en niet voorzienbare verkeers- en vervoersproblemen.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die Event Travel sluit, al dan niet namens de Evenementhouder, is Nederlands recht van toepassing.